Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej, Kalinowa 86; 98-235 Błaszki.

2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej jest Iwona Małolepsza

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.

4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej, b) realizacji umów z kontrahentami Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej,   c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych,    w tym umów międzynarodowych.

6. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia                           

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Bodzioch , w dniu:  27‑11‑2019 13:49:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Bodzioch
email: spkalinowa@blaszki.pl
, w dniu:  27‑11‑2019 13:49:55
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2019 14:29:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie