Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej


Deklaracja dostępności strony internetowe Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Data publikacji strony internetowej: 2021.03.09. Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Stępień, adres poczty elektronicznej spkalinowa@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 43 829 33 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej. Do budynku prowadzą 4 wejścia (A, A1 – nowy budynek szkoły, B, B1- stary budynek szkoły). Do wejścia B i B1 prowadzą schody. Przy schodach znajdują się podjazdy dla wózków. Wejścia A, A1 nie posiadają schodów. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Dla osób na wózkach dostępne są: korytarze i wszystkie izby lekcyjne na parterze i piętrach budynku. W budynku jest winda. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na piętrzą w części A i parterze w części B obiektu szkolnego. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku jest osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym i pomoc w przemieszczaniu się po obiekcie.

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Bodzioch , w dniu:  26‑03‑2021 09:56:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Bodzioch
email: spkalinowa@blaszki.pl
, w dniu:  26‑03‑2021 09:56:27
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2023 13:37:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie