Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Kalinowej


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa Nazwa i adres podmiotu publicznego Szkoła Podstawowa w Kalinowej, Kalinowa 86, 98-235 Błaszki

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 00116193000000 Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania: do 31.03.2021 r. Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe: E-mail sekretariatu podmiotu spkalinowa@wp.pl E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz emilia.grzelak@blaszki.pl Telefon kontaktowy 438293320 Kalinowa 2021-03-23

Lokalizacja siedziby podmiotu:Województwo Łódzkie Powiat sieradzki Gmina Błaszki (obszar wiejski)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: wojewody

I. Dostępność architektoniczna Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 2 1.Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ? TAK 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? TAK 3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? TAK 4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? TAK 5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? TAK

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej. W budynku szkolnym istnieje winda umożliwiająca osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do każdego pomieszczenia.Wejście, wjazd na teren obiektu nie posiada barier architektonicznych,posiada natomiast podjazdy i podejścia dostosowane do osób niepełnosprawnych.w budynku nie ma progów, korytarze są szerokie, dostosowane są wejścia do pomieszczeń i wnętrza pomieszczeń. Łazienki i toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych (na terenie są 2 takie toalety). Na korytarzu zawieszone są tablice informacyjne z planami budynku, oznakowane są drogi ewakuacyjne w formie wizualnej.W budynku szkolnym do kotłowni zamontowano drzwi przeciwogniowe i przeciwdymowe oraz okna. W/w drzwi i okna zamontowano w miejscach zgodnych z wymogami PPOŻ. Parking znajduje się tuż przy wejściu do budynku szkoły. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

II. Dostępność cyfrowa Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności Liczba stron: 1 Liczba aplikacji: 0 Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności: www.spkalinowa.edupage.org 2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: Liczba stron: 0 Liczba aplikacji: 0

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej: Szkoła zapewnia alternatywne sposoby dostępu do strony internetowej szkoły poprzez kontakt telefoniczny, komunikację elektroniczną, dane teleadresowe z adresem do BIP szkoły.

III. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się? a. Kontakt telefoniczny TAK b. Kontakt korespondencyjny TAK c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych TAK d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych TAK e. Przesyłanie faksów TAK f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) NIE g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty NIE h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?   NIE. Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1  

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: a. tekstu odczytywalnego maszynowo? NIE b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? NIE c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? NIE

IV. Informacja o dostępie alternatywnym okres sprawozdawczy – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? NIE

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Bodzioch
email: spkalinowa@blaszki.pl
, w dniu:  26‑03‑2021 09:59:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Bodzioch
email: spkalinowa@blaszki.pl
, w dniu:  26‑03‑2021 09:59:53
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2021 12:17:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie